Obchodní podmínky

PARAŠUTISTICKÉ SESKOKY Z PINK SKYVANU V EVROPĚ

 

PINK AVIATION SPOL. S. R. O., KLATOVY LETIŠTĚ, CZ-33901 KLATOVY, ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodní podmínky tandemových seskoků:

Každý poukaz pro tandemový seskok je platný 2 roky od data vystavení. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o.  si toto právo dovoluje odmítnout každému, který získal poukaz/pilotní průkaz, tarify, či předpisy porušením zákonných ustanovení nebo pokud smluvní cena letu nebyla zaplacena. Před tandemovým seskokem je nutno uzavřít smlouvu o dopravě s příslušným tandem pilotem, která omezuje odpovědnost. Před tandemovým seskokem nezletilých je potřeba přítomnost alespoň jednoho zákonného zástupce, který uzavře smlouvu o dopravě s příslušným tandem pilotem.

Storno: Při nepoužití poukazu, či návratu poukazu účtujeme storno poplatek 1 250,- Kč (50,- Euro).

Již sjednaný termín může být zrušen bez jakýchkoliv storno poplatků maximálně týden před smluveným termínem,  za zrušení termínu po 1 týdnu si účtujeme 1000,- Kč (40,- Euro).

 

Obchodní podmínky parašutistických výcviků:

Výcvik podléhá stávající směrnicové linii, výměrům a předpisům odpovídající leteckému úřadu. Při parašutistickém výcviku – zvláště při AFF učebním kurzu – bude předpokládáno pokročilé učení studentů. Student obvykle dosáhne při všech 7 seskocích s instruktorem (Level 1-7) předepsané učební cíle. Pokud se tak nestane, musí se seskok opakovat, tak je dáno v oficiálních výcvikových předpisech. Z toho vznikají samozřejmě poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně výcviku (viz Ceník kurzů). Výcvik je provozován ve spolupráci s International Pink Parachute Club Vienna – IPPC. Přihlášením souhlasí účastník se všemi obchodními podmínkami. Přihlášení se stává platné po přijetí zálohy. Zbývající poplatky na výcvik je třeba zaplatit nejpozději do začátku výcviku. Pokud se přihlášený účastník neobjeví v daný termín, budeme si účtovat storno poplatky, nebo si musí najít náhradníka. Při zrušení příslušného kurzu na přání, nebo při nějakém zranění účastníka zde není žádné právo na vrácení peněz. Při výcviku při nežádoucích podmínkách, za které firma nemá žádnou zodpovědnost (např. počasí), se účastník nesmí účastnit jiného kurzu dalších 12 měsíců. V případě, že se účastník zraní kvůli neuposlechnutí instruktáží intruktorů, a proto nemůže pokračovat ve výcviku, nemá žádné právo na vrácení peněz. Při nedbalém nebo úmyslném poškození výcvikových zařízení je student zodpovědný uhradit škody. Během výcviku jsou účastníci pojištěni za odpovědnost za škodu. Zranění se vztahuje k zákonnému zdravotnímu pojištění. V zahraničí je doporučeno další zdravotní pojištění - pojištění v zahraničí. Životní, kapitálové, či jiné pojištění někdy vylučuje výkon leteckých sportů. Doporučujeme tyto činnosti sjednat s pojištěním. Je sjednáno, že se účastník vzdává všech nároků proti nám, které mohou vzniknout při příležitosti své účasti v kurzu, pokud škoda nevznikla v důsledku záměru či hrubé nedbalosti z naší strany. Výcvik se řídí předpisy a pravidly Leteckého zákona a následnými předpisy vydanými Úřady pro civilní letectví-ÚCL. Proto jsme povinni vyloučit ty účastníky, kteří ohrožují svojí bezpečnost či bezpečnost jiných. V tomto případě nevzniká žádný nárok na vrácení peněz z kurzovného. Je potřeba přinést všechny potřebné dokumenty, zejména lékařský posudek. Chybění jednotlivých složek může z právního hlediska znemožnit počátek výcviku, za což je účastník zodpovědný.

Společná ustanovení:

Přepravní podmínky zůstávají nedotknutelné vůči dalším dohodám. Je-li jedno nebo více ustanovení neplatné, či neúčinné, platnost se tak nebude dotýkat dalších ustanovení (Salvátorská klauzule). Při najímání výkonů společnosti Pink Aviation spol. s.r.o. smluvní partner souhlasí s těmito podmínkami.

 
Ochrana osobních údajů:

 Při vyplňování registrace jste poskytli osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o. si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

 Zákazník svou registrací výslovně souhlasí s tím, že společnost Pink Aviation spol. s.r.o. zpracuje osobní údaje v uvedené registraci do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Zákazník dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Pink Aviation spol. s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o. prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje jiným subjektům.